The student news site of Southern Illinois University

Daily Egyptian

Freshman Artist 2

Freshman Artist 2

January 18, 2012

SIU Cycling Club

SIU Cycling Club

January 18, 2012

Amazing Plants

Amazing Plants

January 17, 2012

Ready to wrestle

Ready to wrestle

January 17, 2012

SIUC Parking

SIUC Parking

January 17, 2012

Marching for a dream

Marching for a dream

January 16, 2012

Textbook Stacking

Textbook Stacking

January 16, 2012

Wounded Warriors

Wounded Warriors

January 16, 2012

Bocot

Bocot

January 16, 2012

Rappelling on the rocks

Rappelling on the rocks

January 10, 2012

The student news site of Southern Illinois University